Loading...

Přístroje

Přístrojové vybavení

Zetasizer Ultra (Malvern Panalytical Ltd)

Přístroj Zetasizer Ultra využívá metodu Dynamického rozptylu světla (DLS z anglického Dynamic light scattering) a Elektroforetického rozptylu světla (ELS z anglického Electrophoretic light scattering) ke stanovení velikosti částici (od 1 nm do 10 μm) a elektrokinetického potenciálu, tzv.  Zeta potenciálu, který může sloužit k určení stability koloidního systému. Přístroj disponuje He laserem o vlnové délce 633 nm. Technikou Non-Invasive Back-Scatter (NIBS) je dosaženo zvyšení citlivost a univerzálnost stanovení velikosti. Kromě Back-scatter detektoru operujícího v úhlu 173°, disponuje přístroj dalšími dvěma detektory, Side-scatter 90° a Forward-scatter 13°. Toto rozšíření implementuje technika Multi-Angle Dynamic Light Scattering (MADLS). MADLS dovoluje stanovení koncentrace částic, v počtu částic na objem, a dále zvyšuje citlivost a rozlišení měření. Rozsah měřitelných koncentrací se pohybuje, v závislosti na charakteru vzorku, od 1∙1013 do 1∙108 částic/ml. Minimální koncentrace pro optimální MADLS analýzu je, v závislosti na charakteru vzorku, 1 mg/ml, pro NIBS analýzu činí minimální koncentrace 0,1 mg/ml. Dále je pro NIBS k dispozici fluorescenční filtr umožňující měření fluorescenčních vzorků a kapilární kyveta s minimálním měřitelným objemem 3 μl. Pro měření Zeta potenciálu je minimální koncentrace vzorku 1 mg/ml, a k dispozici je jednorázová kyveta o minimálním objemu 700 μl.

 

Zetasizer Nano ZSP (Malvern Panalytical Ltd)

Starší přístroj ze série Zetasizer range, stejně jako Zetasizer ultra, využívá přístroj Zetasizer Nano ZSP Dynamického rozptylu světla (DLS) a Elektroforetického rozptylu světla (ELS) ke stanovení velikosti částic, či molekul a ke stanovení elektrokinetického potenciálu, Zeta. Přístroj disponuje He laserem 633 nm a technikou Non-Invasive Back-Scatter (NIBS) v úhlu 173° Minimální měřitelný objem činí 12 μl a minimální, koncentrace v závislosti na charakteru vzorku, 0,1 mg/ml. Rozsah měření se pohybuje, co se velikosti týče, v rozmezí 1 nm až 10 um a molekulové hmotnosti v rozsahu 980 Da až 20 MDa.

 

qNano (Izon Science Ltd)

Přístroj qNano využívá techniky Tunable resistive pulse sensing (TRPS) k particle by particle analýze. Technika TRPS vychází z měření změn protékajícího proudu přes nanopór. Změny, označené jako odporové pulzy jsou způsobené průchodem částic (suspendovaných v elektrolytu) daným nanopórem o nastavitelné, definované velikost. Kalibrací na charakterizovaný polystyrenový standard, umožnuje tato neoptická technika stanovit velikost a počet částic v objemu. K dispozici je celá řada polyuretanových membrán s nanopórem v rozsahu měřitelných velikostí analytu od 40 nm do 1 μm, v zavilostí na charakteru vzorku. Měřitelná koncentrace vzorku se pohybuje v rozmezí 1∙105 to 1∙1011 částic/ml.

 

Eclipse AF4 a příslušenství (Wyatt Technology Corporation)

Přístroj Eclipse je řídící jednotkou separační analytické techniky Asymmetric Flow Field Flow Fractionation (AF4). Tato technika se řadí k chromatografickým metodám, umožňující separaci biomolekul či částic na základě hydrodynamického chování. Vzorek je separován v prázdném kanálu kombinací laminárního a kolmého toku. Díky nastavitelnosti separační síly a možnosti volby jednak separačních profilů, tak separačního kanálu, umožnuje technika AF4 separaci částic v rozsahu od 1 nm do 1000 nm. Nástřik vzorku na separační kanál je automatizovaný (Agilent Technologies, Inc.) s nástřikovou smyčkou o objemu 100 μl. Separace probíhá za konstantní teploty v nastavitelném rozsahu 4 °C až 90 °C v závislosti na ambientní teplotě. K dispozici je jednak Analytický kanál s kapacitou okolo 100 μg vzorku, Semipreparativní kanál s kapacitou okolo 1 mg vzorku a tzv. Hollow fiber kanál (HF5).  Díky malému objemu HF5 kanálu je možné separace s velmi malým objemem, vysokou citlivostí a krátkou dobou analýzy. Na separaci navazuje řada detektorů: Agilent 1200 Series Diode Array and Multiple Wavelength Detector UV-VIS DAD detektor (Agilent Technologies, Inc.) s průtokovou celou umožňující online stanovení absorbance až 8 vlnových délek v rozsahu od 190 nm až do 900 nm; Agilent InfinityLab LC Series 1260 Infinity II Fluorescence Detector (Agilent Technologies, Inc.), fluorescenční detektor umožňující online měření excitačních a emisních charakteristik vzorku. DAWN® HELEOS® (Wyatt Technology Corporation) detektor Multi-Angle Light Scattering (MALS) měřící úhlovou závislosti rozptýleného světla umožňující stanovení velikosti částic vyjádřenou jako gyrační poloměr (v rozsahu 10 nm až 500 nm), molekulovou hmotnost (200 Da až 1 GDa) a druhý viriální koeficient (popisující míru interakce mezi částicemi a rozpouštědlem). Citlivost detektoru, v závislosti na charakteru vzorku, se pohybuje okolo 0,2 μg/ml. Ambientní detektor disponuje 18 úhly v rozsahu 15° and 160° a He laserem o vlnové délce 658 nm. Detektor pod úhlem 149° je vybaven modulem pro měření dynamického rozptylu světla umožňující online měření hydrodynamického poloměru (v rozsahu 1 nm až 300 nm). Optilab® T-rEX™ je detektorem umožňujícím online stanovující diferenciálního index lomu (dRI) mezi eluujícím vzorkem a referenční kapalinou (čistou mobilní fází) a absolutní index lomu (aRI). Jako zdroj světla zde slouží LED dioda o vlnové délce 660 nm. Sestava AF4 umožnuje sběr jednotlivých frakcí přes septum do temperovaných nádob za pomocí 1260 Infinity II Analytical-Scale Fraction Collector (Agilent Technologies, Inc.).

 

Chronos DFD (ISS)

Fluorescenční spektrofluorimetr Chronos DFD umožnuje charakterizaci fluorescenčních vlastností látek v roztoku zahrnující měření stacionární, polarizované a časově rozlišené fluorescence. Jako zdroj excitačního světla pro stacionární a polarizovanou fluorescenci je přístroj vybaven xenonovou lampou. Pro časově rozlišenou fluorescenci je k dispozici laserová dioda o vlnové délce 370 nm a pulzní LED dioda o vlnové délce 280 nm. K dispozici je dvojice PMT detektorů umožňující měření v geometrii standardního L-formát tak i v T-formátu, pro rychlé a přesné měření polarizace. Přístroj je schopen měřit v rozsahu vlnových délek 200 nm až 900 nm a doby života excitovaného stavu v rozmezí od 10∙10−12 sec do 1 sec. v nastavitelném teplotním rozsahu od –30 °C do 105 °C (0.02°C).

 

MicroCal PEAQ-DSC Automated (Malvern Panalytical Ltd)

Diferenciální skenovací kalorimetr MicroCal PEAQ-DSC je automatizovaný analytický přístroj pro charakterizaci termální stability proteinů či biomolekul. Charakterizace je provedena stanovením entalpie, tepelné kapacity a tranzitní teploty tepelně indukovaných strukturních změny molekuly v roztoku. Přístroj je vybaven temperovaným (rozsah 4 °C až 40 °C) úložištěm vzorků ve formě 96 jamkových jednorázových destiček v počtu 6 míst (celkem 96×6 pozic) s automatizovaným plněním měrné a referenční cely o objemu 130 μl. Optimální objem vzorku činí 325 μl v rozsahu koncentrací, dle charakteru vzorku, od 0,01 mg/ml do 10 mg/ml. Měření je prováděno v teplotním rozsahu od 2 °C do 130 °C s maximální rychlostí ohřevu 240 °C/h a rychlosti chlazení 60 °C/h.

 

MicroCal PEAQ-ITC (Malvern Panalytical Ltd)

Isotermální titrační kalorimetr MicroCal PEAQ-ITC stanovuje vazebnou afinitu, stechiometrii, entalpii a entropii přímím měřením tepla, uvolněného či absorbovaného při dané biochemických vazebné reakci. Přístroj je vybaven měrnou celou o objemu 200 μl s automatickým dávkováním vzorku v objemu 2 μl až 80 μl s chybou pod 1 % a nastavitelnou teplotou v rozsahu 2 °C až 80 °C.