Loading...

Laboratoř přípravy a charakteristiky nanočástic

Laboratoř přípravy a charakteristiky nanočástic

Zabýváme se formulací nízkomolekulárních aktivních látek a makromolekul do různých nosičových systémů, sledováním kvalitativních a kvantitativních charakteristik nanočásticových suspenzí a biomolekul včetně exosomů.

Máme zkušenosti s liposomy, přípravou nano- a mikroemulzních systémů. Liposomální částice připravujeme řadou metod, například metoda hydratace lipidního filmu s následnou extruzí na požadovanou velikost v objemovém rozsahu 0,5 až cca 20 ml suspenze. Laboratoř rovněž disponuje metodou přípravy suspenzí pomocí mikrofluidního směšování a mikrofluidní homogenizátor pro objemy do 6 ml.

Provádíme komplexní charakterizaci nanočástic včetně metody dynamického rozptylu světla, elektronové mikroskopie a dalších. Pro separaci a charakterizaci nanočástic je dostupná metoda flow field frakcionace (FFF) a ultracentrifugace. Stanovujeme obsah formulovaných  aktivních látek, enkapsulační účinnost a chemickou stabilitu. Měřené fyzikálně-chemické vlastnosti (velikost, polydisperzita, povrchový náboj, koncentrace nanočástic apod.) slouží jako hodnotící kritérium stability nanočástic, či kontrola kvality měřených suspenzí (liposomů, exosomů, nano a mikroemulzních systémů, polymerních, anorganických částic apod.). Ke kvalitativní a kvantitativní charakterizaci biomolekul patří také měření UV-VIS absorpčních a fluorescenčních vlastností (emisní/excitační spektrum, kvantový výtěžek, či doba života v excitovaném stavu).

V laboratoři rovněž probíhá charakterizace termální stability biomolekul s využitím mikrokalorimetru sloužící jednak pro stabilitní studie, také pro hodnocení kvality a optimalizaci podmínek při biofarmaceutickém vývoji přípravků. K sledování biomolekulárních interakcí, vazebné afinity a dalších termodynamických parametrů je k dispozici izotermální titrační kalorimetr.

Přístrojové vybavení

  • Přístroj pro měření velikosti, distribuce, zeta potenciálu a koncentrace nanočástic a biomolekul, Zetasizer Ultra, Nano ZSP (vybaven autotitrátorem MP-3) a NTA.
  • Systém pro „particle by particle“ analýzů velikosti a distribuce, qNano
  • UV-Vis spektrofotometr s diodovým polem, Specord S600
  • Fluorescenční spectrofluorimentr Chronos DFD
  • Isotermální a diferenciální skenovací kalorimetr, MicroCal PEAQ-ITC a MicroCal PEAQ-DSC

Aktuální témata výzkumu

  • Testování cytotoxicity, proti-zánětlivého potenciálu a redoxní aktivity přírodních i syntetických látek a jejich formulací na vybraných buněčných liniích
  • Stanovení mechanismu působení testovaného materiálu pomocí průtokové cytometrie, imunodetekce a elektronové či konfokální mikroskopie
  • Příprava buněčných modelů konkrétních pato/fyziologických stavů pro testování biologické aktivity nových látek a jejich nano-/mikro- formulací