Loading...

FIT

FIT (Farmakologie, Imunoterapie, nanoToxikologie)

Hlavní cíl projektu

Projekt je zaměřen na komplexní studium biokompatibilních nanočástic a jejich využití v oblasti biomedicíny, zejména při vývoji rekombinantních vakcín, cílených terapeutik (antivirotika, cytostatika) a teranostik. Nedílnou součástí projektu je nanotoxikologický přístup k posuzování interakce nanočástic s živými systémy.
Ve vědecké radě projektu jsou zastoupeni renomovaní vědci ze zahraničních institucí. Jedním z cílů projektu FIT je internacionalizace výzkumu na VÚVeL a zapojení ústavu do mezinárodní spolupráce se špičkovými institucemi v ČR (např. Fyzikální ústav, ICRC-FNUSA, VŠCHT) a zahraničí (např. King´s College, Pasteur Institute, Institute of René Descartes) a firmami (např. Malvern, Precision Nanosystems, Bracco).

CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000495

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

FIT (Farmakologie, Imunoterapie, nanoToxikologie)

FIT (Pharmacology, Immunotherapy, nanoToxicology)

1. 1. 2017 – 31. 12. 2021 (60 měsíců)

Celkové způsobilé náklady projektu: 201 868 980 Kč

Výzkumné týmy

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., Brno

Imunofarmakologie a nanotechnologie ‐ komplexní charakterizace rekombinantních proteinů, design, příprava a komplexní charakterizace proteoliposomů a transportních systémů, farmakologie a testování účinku v in vitro a in vivo modelech, biozobrazovací metody.

Vedoucí projektu

Projektový tým