Loading...

CEREBIT

Centrum pro Rekombinantní biotechnologie a imunoterapeutika

Hlavní cíl projektu

Projekt je zaměřen na vývoj rekombinantních vysokoafinitních ligandů, rekombinantních proteinových a DNA vakcín s korpuskulárními nosiči a molekulárními adjuvans, což představuje nový biotechnologický trend ve vývoji rekombinantních vakcín, vysoce selektivních imunoterapeutik, diagnostik a teranostik.
Úspěšné zvládnutí multioborového výzkumu je postaveno na spolupráci čtyř renomovaných týmů, které mají vysokou kvalitu personálního zajištění a infrastruktury. Tyto týmy pojí dlouhodobá spolupráce, která je doložena společnými projekty, publikacemi a patenty.

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007397

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Centrum pro Rekombinantní biotechnologie a imunoterapeutika

Recombinant Biotechnology and Immunotherapy Centre

1. 1. 2018 – 31. 12. 2022 (60 měsíců)

Celkové způsobilé náklady projektu: 77 303 403,00 Kč
Celkové způsobilé náklady projektu za VÚVeL: 16 965 101,00 Kč

Výzkumné týmy

Lékařská fakulta – Univerzita Palackého, Olomouc

Biotechnologie a imunologie ‐ identifikace, in silico design a příprava rekombinantních antigenů, DNA vakcín a rekombinantních inhibitorů, imunizační experimenty a vyhodnocení imunitní odpovědi in vitro a in vivo.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., Brno

Imunofarmakologie a nanotechnologie ‐ komplexní charakterizace rekombinantních proteinů, design, příprava a komplexní charakterizace proteoliposomů a transportních systémů, farmakologie a testování účinku v in vitro a in vivo modelech, biozobrazovací metody.

Biotechnologický ústav AV ČR, Praha

Molekulární biotechnologie ‐ vývoj, příprava a purifikace vysoce afinitních ligandů a rozvoj metod jejich vyhledávání a přípravy na bázi prohledávání vysoce komplexní ABD knihovny.

Vysoká škola chemicko-technologická, Praha

Lékařská chemie ‐ design vazebné domény, biokonjugační chemie a klik chemie pro konstrukci vakcín a teranostik na bázi komplexních cílených nanočástic.

Výzkumné záměry

Výzkumný záměr 1 je zaměřen na využití knihoven vysokoafinitních vazebných bílkovin (ligandů, binderů) k identifikaci variant specificky se vážících na ochranné protilátky (peptidové otisky protilátek) od pacientů odolných k dané infekci, anebo ochranné protilátky připravené experimentálně. Uvedené ochranné protilátky se nedaří navodit současnými vakcinačními technikami dostupnými pro aplikaci v humánní medicíně. Vybrané ligandy budou spojeny s vhodnými nosičovými bílkovinami a v podobě nanočásticových vakcín nebo DNA/RNA použity pro imunizaci experimentálních zvířat s cílem navodit protilátky stejné jako původní ochranné protilátky.

Výzkumný záměr 2 je zaměřen na vývoj vakcín proti infekcím, u nichž patologický mikrobiální druh má několik variant a ochranné vakcíny musí navodit imunitní obranu proti každé z nich. Řešením je design a příprava chimérických rekombinantních proteinů složených z imunologicky nejvýznamnějších úseků jednotlivých mikrobiálních variant (chimeritopy). Při designu je třeba využít nejmodernější nástroje proteinového modelování in silico, což umožní navrhovat chimerické proteiny s dostatečnou stabilitou jak při expresi tak při následné izolaci a při přípravě nanočásticové (proteoliposomální) vakcíny. Současně je nutné testovat různé kombinace pořadí jednotlivých obsažených epitopů proto, aby intenzita navozené antigenně specifické imunitní odpovědi byla vůči jednotlivým epitopům obdobná. Chimeritop bude připraven jako DNA a mRNA vakcína a jako rekombinantní protein. Jednotlivé formy budou před vakcinací navázány na částicový nosič s pomocnými ‐ adjuvantními látkami. Tento přístup je slibný například při vývoji vakcíny proti borrelióze a jiným bakteriálním infekcím. Pro vybrané virové infekce a nádorové modely umožňuje technika chimerických proteinů fúzovat antigen s nosičovým proteinem který zajistí aktivaci cytotoxických lymfocytů mechanismem přenesené (cross) prezentace antigenu dendritickými buňkami.

Výzkumný záměr 3 je zaměřen na využití knihoven vysokoafinitních vazebných bílkovin (ABD ligandů, binderů) a rekombinantně připravených O‐glykopeptidů strukturně napodobujících pantovou oblast Gd‐IgA1 k inhibici tvorby nefrotoxických imunitních komplexů přítomných v sérech pacientů s IgA nefropatií a dále využití ABD ligandů k identifikaci variant specificky neutralizujících prozánětlivou signalizaci mediovanou cytokinem IL‐6, který byl identifokován ve zvýšené hladině u pacientů s IgA nefropatií a který in vitro stimuluje produkci Gd‐IgA1.

Vedoucí projektu

Projektový tým