Loading...

Eclipse AF4 a příslušenství (Wyatt Technology Corporation)

Eclipse AF4 a příslušenství (Wyatt Technology Corporation)

Přístroj Eclipse je řídící jednotkou separační analytické techniky Asymmetric Flow Field Flow Fractionation (AF4). Tato technika se řadí k chromatografickým metodám, umožňující separaci biomolekul či částic na základě hydrodynamického chování. Vzorek je separován v prázdném kanálu kombinací laminárního a kolmého toku. Díky nastavitelnosti separační síly a možnosti volby jednak separačních profilů, tak separačního kanálu, umožnuje technika AF4 separaci částic v rozsahu od 1 nm do 1000 nm. Nástřik vzorku na separační kanál je automatizovaný (Agilent Technologies, Inc.) s nástřikovou smyčkou o objemu 100 μl. Separace probíhá za konstantní teploty v nastavitelném rozsahu 4 °C až 90 °C v závislosti na ambientní teplotě. K dispozici je jednak Analytický kanál s kapacitou okolo 100 μg vzorku, Semipreparativní kanál s kapacitou okolo 1 mg vzorku a tzv. Hollow fiber kanál (HF5).  Díky malému objemu HF5 kanálu je možné separace s velmi malým objemem, vysokou citlivostí a krátkou dobou analýzy. Na separaci navazuje řada detektorů: Agilent 1200 Series Diode Array and Multiple Wavelength Detector UV-VIS DAD detektor (Agilent Technologies, Inc.) s průtokovou celou umožňující online stanovení absorbance až 8 vlnových délek v rozsahu od 190 nm až do 900 nm; Agilent InfinityLab LC Series 1260 Infinity II Fluorescence Detector (Agilent Technologies, Inc.), fluorescenční detektor umožňující online měření excitačních a emisních charakteristik vzorku. DAWN® HELEOS® (Wyatt Technology Corporation) detektor Multi-Angle Light Scattering (MALS) měřící úhlovou závislosti rozptýleného světla umožňující stanovení velikosti částic vyjádřenou jako gyrační poloměr (v rozsahu 10 nm až 500 nm), molekulovou hmotnost (200 Da až 1 GDa) a druhý viriální koeficient (popisující míru interakce mezi částicemi a rozpouštědlem). Citlivost detektoru, v závislosti na charakteru vzorku, se pohybuje okolo 0,2 μg/ml. Ambientní detektor disponuje 18 úhly v rozsahu 15° and 160° a He laserem o vlnové délce 658 nm. Detektor pod úhlem 149° je vybaven modulem pro měření dynamického rozptylu světla umožňující online měření hydrodynamického poloměru (v rozsahu 1 nm až 300 nm). Optilab® T-rEX™ je detektorem umožňujícím online stanovující diferenciálního index lomu (dRI) mezi eluujícím vzorkem a referenční kapalinou (čistou mobilní fází) a absolutní index lomu (aRI). Jako zdroj světla zde slouží LED dioda o vlnové délce 660 nm. Sestava AF4 umožnuje sběr jednotlivých frakcí přes septum do temperovaných nádob za pomocí 1260 Infinity II Analytical-Scale Fraction Collector (Agilent Technologies, Inc.).