Loading...

NanoAssemblr Benchtop (Precision Nanosystems)

NanoAssemblr Benchtop (Precision Nanosystems)

Přístroj NanoAsemblr Benchtop pro tvorbu definovaných nanočástic využívá mikrofluidního systému s ‘Y’ architekturou čipu a mikromísícími drážkami. K dispozici je i možnost vyhřívání prostoru injektáže vzorků. Výsledkem jsou nanočástice (NPs) s přesně navrženou strukturou a vysokou mírou enkapsulované látky (až 98%). Princip je založen na laminárním mísení organické (např. lipidní) a vodné (s rozpuštěnou DNA, RNA, proteiny,…) fáze v kapiláře o konstantním průtoku a pod konkrétním úhlem. Při míchání lipidních nanočástic (LNP – z anglického lipid nanoparticles) je liposom sestavován postupně zevnitř. Jádro LNP se formuje díky elektrostatickým interakcím mezi lipidy a nukleovou kyselinou. Ostatní lipidy se zformují okolo jádra. Důležitým faktorem určujícím enkapsulační efektivitu (EE) nukleových kyselin a biologickou aktivitu LNP je N/P poměr (poměr kladně nabitých polymerních aminů N k záporně nabitému fosfátu nukleové kyseliny P). Napříč dalšími faktory je třeba zmínit parametry mísení, které ovlivňují charakteristiky částice, jako je velikost či polydisperzní index (PDI – z anglického Polydisperse index). Možné je tedy konfigurovat parametry celkový průtok (TFR – z anglického Total Flow Rate) a průtokový poměr (FRR – z anglického Flow Rate Ratio) pro dosažení optimálních vlastností částic pro danou aplikaci. Objemově lze formulace škálovat od 1 ml do 15 ml.